اعزام به لشکر عاشورا/ من و شهید سعید خیرآبادی
.....................................................................

چقدر خاطره ها با تو دارم.
گویی تو بیش از 22 سال در این جهان بودی.
و من در زمان ایستادم
و تو رفتی تا زمانه به یاد داشته باشد
مردان نبرد چه کسانی بودند.